หัวหน้าส่วนผลิตขนมปัง Confectionary (Production Manager)หัวหน้าส่วนผลิตขนมปัง Confectionary (Production Manager)หัวหน้าส่วนผลิตขนมปัง Confectionary (Production Manager) | 40HRS

หัวหน้าส่วนผลิตขนมปัง Confectionary (Production Manager)

Job type: Direct-Hired

Posted: 15-06-2023

Salary: 40,000 - 80,000 THB / Monthly

Email: kittisak@40hrs.co.th

Job Description

• กำหนดแผนกลยุทธ์ระดับส่วนและเป้าหมายของส่วนผลิต Confectionary เพื่อให้กระบวนการผลิต

เป็นไปตามแผน

• กำหนดแนวทางในการผลิตให้สอดคล้องกับสูตรการผลิต สภาวะควบคุมการผลิตมาตรฐานระบบบริหาร

คุณภาพสิ่งแวดล้อมและอื่นๆ ตามที่นโยบายบริษัทก าหนด รวมถึงจัดท างบประมาณรายจ่ายประจำปีของ

ส่วนผลิต Confectionary เพื่อให้สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

• ดูแลจัดการผลิตขนมปัง Confectionary ให้เป็นไปตามค าสั่งของบริษัทคู่ค้า โดยให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ทั้งคู่ค้าและองค์กร รวมถึงประเมินผลการปฏิบัติงานที่วางแผนไว้ทั้งพนักงาน ผลผลิต เครื่องจักร วัตถุดิบ

ผลิตงาน

• ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เช่น จัดซื้อ คลังสินค้า พัฒนาธุรกิจ ควบคุมคุณภาพ วิจัยพัฒนา บัญชี

การเงิน เพื่อให้วัตถุดิบ สินค้าสำเร็จรูป ค่าแรง ต้นทุนวัตถุดิบและวัสดุมีการควบคุมและด าเนินการอย่างมี

ประสิทธิภาพ อีกทั้งประสานงานสรรหาคัดสรรเปรียบเทียบวางแผน เพื่อสั่งซื้อ –ติดตั้งเครื่องจักร ทดสอบ

รองรับเครื่องจักรในกระบวนการผลิต

• ควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ โดยสอดคล้องกับความต้องการ

ขององค์กรบริษัทคู่ค้า ตามระยะเวลาที่กำหนดและเกิดผลประหยัด

• นำเสนอรายงานแผนงานแนวคิดหรือวิธีการต่อผู้บังคับบัญชาทั้งผลการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ

การลดต้นทุนเครื่องจักร อุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกในการผลิต

• ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Job Requirements

• ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร วิศวกรรมอาหาร วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล

• มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านงานควบคุมการผลิตอาหาร

• มีความรู้ด้านการวางแผนการผลิต-กำลังคนและเครื่องจักร

• มีความรู้ด้านบริหารงานและจัดการพนักงานในสายการผลิต

• มีความรู้ด้านเครื่องจักร

• มีความรู้ด้าน GMP, HACCP, ISO9001, ISO14001, BRC

• มีความรู้ด้านการผลิตอาหาร

• สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, SAP

• ใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง, พูด, อ่าน, เขียนได้

• มีความชำนาญด้านการคำนวณ/การเจรจาต่อรอง

• มีภาวะผู้นำ/ทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี

• การจัดการกับปัญหา/แก้ไข้ป้องกันได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

 

SUBMIT RESUME

Just fill out the short form below. Thank you!

Refer friend

Please fill all field in below refer to friend

Sign In

Choose one of the following sign in methods.